منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم انسانی

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم انسانی, منابع کارشناسی ارشد علوم انسانی, منابع آزمون ارشد علوم انسانی, منابع ارشد علوم انسانی, منابع ازمون کارشناسی ارشد علوم انسانی, منابع ازمون ارشد علوم انسانی, منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم انسانی, منابع کنکور ارشد علوم انسانی

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم انسانی

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم انسانی, منابع کارشناسی ارشد علوم انسانی, منابع آزمون ارشد علوم انسانی, منابع ارشد علوم انسانی, منابع ازمون کارشناسی ارشد علوم انسانی, منابع ازمون ارشد علوم انسانی, منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم انسانی, منابع کنکور ارشد علوم انسانی


کانال تلگرام سنجش امیرکبیر و تخفیف های شگفت انگیز ساعتی و روانه

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم انسانی, منابع کارشناسی ارشد علوم انسانی, منابع آزمون ارشد علوم انسانی, منابع ارشد علوم انسانی, منابع ازمون کارشناسی ارشد علوم انسانی, منابع ازمون ارشد علوم انسانی, منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم انسانی, منابع کنکور ارشد علوم انسانی

طبقه بندی موضوعی

بروشور معرفی سنجش امیرکبیر

سه شنبه, ۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۰۵:۱۴ ب.ظ

بروشور معرفی سنجش امیرکبیر

دریافت
عنوان: برشور


دفترچه راهنمای ثبت نام

آمادگی آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری

1 بسته آموزشی: -

جزوات نکته و تست -

بسته آموزش مجازی -

بسته سنجش مجازی -

مشاوره رایگان تا زمان انتخاب رشته -

مشاوره، برنامه ریزی و روشهای تست زنی -

2 آزمونهای آزمایشی: -

اینترنتی -

مکاتبهای -

حضوری -

چرا سنجش امیر کبیر ؟

بزرگترین و تنها مؤسسه ارائهکننده خدمات آموزشی برای 3 آزمون :

سراسری، آزاد، وزارت بهداشت.

بزرگترین و تنها مؤسسه ارائهکننده خدمات آموزشی برای 3 مقطع :

دکتری، کارشناسی ارشد، کاردانی به کارشناسی.

تنها موسسه ارائه کننده خدمات آموزشی برای رشتههای خاص و شناور در 9 گروه آموزشی

علومانسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی، هنر، علومپزشکی، دامپزشکی، زبان، تربیت بدنی

تنها مؤسسه با توانایی تامین جزوات و مطالب آموزشی در صورت اضافه شدن دروس رشته ها از طرف

سازمان سنجش، دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت

آشنایی با سنجش امیرکبیر:

مؤسسان مجموعه که از فارغالتحصیلان دانشگاههای صنعتیامیرکبیر و شریف هستند با هدف ارتقای سطح دانطج مامعطه در سطا

87 ، فعالیت خود را در زمینه مشاوره، برنامهریزی و پشتیبانی رشتههای فنی و مهندسی آغاز کردند. بنابراین با تومه بطه ایطن تجربطه

مفید و مهت سالمسازی و گسترش عدالت آموزشی، سنججتکمیلی امیرکبیر با ایده نوین آموزشی و برنامطه ریطزی از طریط کنکطور

مکاتبهای همراه با مشاوره و پشتیبانی ساماندهی گردید. لذا این مجموعه با تکیه بر حسن اعتمطاد داوطلبطان ورودی مقطاطا عطالی و

تکمیلی و به پشتوانه یک دهه تجربه آموزشی در این زمینه، نیاز داوطلبان را به صورت علمی شناسطای ی نمطوده اسطت. بنطابراین ایطن

مجموعه با همکاری مؤسسات برتر کنکور مقاطا عالی و تکمیلیکشور، بطاخخ جهاد دانشگاهی دانشگگا نگتی ی امیرکبیگر

)پلیتکتیک تهران( در زمینه انتشار کتب کارشناسیارشد از سا 1781 و با استفاده از مشاوره رتبههای برتر سطا هط ای گذشطته،

ضمن بکارگیری الگوهای نوین آموزشی، ماموریت یافته است تا ضمن آمادهسازی داوطلبان شرکت در آزمونهای ورودی مقاطا عالی

و تکمیلی، عدالت آموزشی را برای داوطلبان در سراسر کشور مهیا سازد. از سگا 2931 سگتش تکییلگی امیرکبیگر ک گ


خدمات سنجش امیر کبیر

2

جز ات خود را در قال برند ستش امیرکبیر توسط ان شارات ستش امیرکبیر ان شارات جهاد دانشگاهی دانشگا

نتی ی امیرکبیر چاپ مینیاید.

نک ه: شما مجموعه ما را با اسامی زیر نیز در رسانهها، مراید، روزنامهها و حوزه اینترنت و وب خواهید دید و شناخت؛ لذا از سا

1712 ، تمام محصوخت برتر تحصیلات تکمیلی با برند سنجج امیرکبیر به چاپ خواهد رسید.

سنجج امیرکبیر، تکمیلی امیرکبیر، آموزش امیرکبیر، تحصیلات تکمیلی امیرکبیر، آموزش تکمیلی، تحصیلات تکمیلی، تحصیلات

امیرکبیر، پورتا امیرکبیر، آموزش دانشگاهی، سنجج دانشگاهی، دانشگاهی امیرکبیر، تحصیلات دانشگاهی، تکمیلی دانشگاهی،

پورتا تکمیلی، پورتا دانشگاهی امیرکبیر، سنجج پورتا ، سنجج آزمون، آزمون تکمیلی، آزمون امیرکبیر .

دفتر مرکزی تهران

- – 821 99811717 99811711

فاکس دفتر مرکزی

– 821 99811111

ستاد نمایندگیها

99811111 و 99899848

پایگاه اینترنتی

www.sanjeshEtakmili.com

www.sanjeshEamirkabir.ir

www.sanjeshAzmoon.com

www.UniversityShop.ir

یکی از وموه تمایز سنجج امیرکبیر در آموزش عالی حضور در کلیه مقاطا تحصیلات تکمیلی )دکتری، کارشناسی ارشد،

کاردانی به کارشناسی( آن هم به باخترین سح و اعتبار و برند میباشد.

چرا ستش امیرکبیر:

1 تنها مجموعه ارائهکننده خدمات آموزشی 7 آزمون سراسری، آزاد و وزارت بهداشت. -

2 تنها مجموعه ارائهکننده خدمات آموزشی 7 مقحا دکتری، کارشناسی ارشد، کاردانی به کارشناسی. -

7 تنها مجموعه ارائهکننده خدمات آموزشی 1 گروه آموزشی علومانسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی، هنر، علومپزشکی، -

دامپزشکی، زبان و تربیت بدنی.

9 تنها مجموعه ارائهکننده بستههای آموزشی رشتههای خاص کارشناسیارشد سراسری، آزاد و وزارت بهداشت. -

اقتصاد انرژی، برنامهریزی، مدیریت و آموزش محیطزیست، مدیریت محیطزیست ) HSE (، مغرافیا )برنامهریزی توریسم(، سنجج از

دور و سیستم اطلاعات مغرافیایی، آموزش ریاضی، مهندسی انرژی، عمران )برنامهریزی حمل و نقل(، عمران )راهوترابری(، عمران

)مهندسی و مدیریت ساخت(، مهندسی مکاترونیک، مهندسی مواد )گرایج خوردگی، موشکاری و ...(، مهندسی هستهای )راکتور،

پرتوپزشکی، مواد و چرخه سوخت(، مهندسی محیطزیست )آب و فاضلاب، مناباآب، آلودگیهوا(، علوم باغبانی )گرایج داروئی(،

هواشناسی کشاورزی، کارگردانی نمایج.

4 تنها ارائهکننده رشتههای خاص و شناور کارشناسیارشد و دکتری: -

سنجج از دور، علوم امتماعی )گرایج ممعیت، مردمشناسی و ...(، الهیات )گرایج علوم قرآنوحدیث، فقهومبانیحقوق اسلامی،

فلسفه وکلام اسلامی، فقه شافعی(، فسلفه، کتابداری، مترممیزبان، علوم تربیتی 7، مدیریت مهانگردی، باستانشناسی، محالعات

زنان، مددکاری امتماعی، پژوهج علوم امتماعی، مجموعه محیطزیست، فوتونیک، علوم کامپیوتر، علوم محیطزیست، زیستشناسی

دریا، فیزیک دریا، مجموعه تاریخ و فلسفه علم، نفت، پلیمر، مدیریت در سوان طبیعی، عمران، نقشهبرداری، معدن، نانومواد،

مهندسی کشتی، هوا و فضا، تکنولوژی نسامی، شیمینسامی، مجموعه بیوتکنولوژی و داروسازی، پلیمر رنگ، مهندسی طراحی

محیطزیست، مدیریت نسامی، مهندسی فرآوری و انتقا گاز، مهندسی ابزاردقی و اتوماسیون در صنعت نفت، مهندسی ایمنی و

بازرسی فنی، مهندسی شیمی)بهداشت و ایمنی محیطزیست HSE (، مهندسی کشاورزی آب، اقتصادکشاورزی، منگلداری، ترویج و

آموزش کشاورزی، تولیدات گیاهی، شیلات، مهندسی چوب، مکانیک ماشینهای کشاورزی، مکانیزاسیون کشاورزی، منابا طبیعی

» ما در سنجش امیرکبیر راه را نشان میدهیم، پیمودن مسیر با شماست «

7

)همزیستی با بیابان(، بیابانزدایی، بیوتکنولوژی کشاورزی، شناسایی و مبارزه با علفهای هرز، توسعه روستایی، مدیریت کشاورزی،

مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی، مجموعه هنرهای نمایشی و سینما، مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایا دستی، فیزیک

پزشکی، بیوتکنولوژی پزشکی، مهندسی ایمنی صنعتی، دامپزشکی.

1 ارائه مزوات معتبر از دانشگاههای شریف، امیرکبیر، تهران، علم و صنعت، خوامهنصیر، صنعت نفت، علومپزشکی تهران، -

شهیدبهشتی، علامه علومپزشکی ایران، آزاد علوم تحقیقات، آزاد تهران شما ، تهران مرکز، فردوسی مشهد، شیراز، صنعتی اصفهان،

تبریز، ارومیه، تبریز، چمران اهواز، گرگان در قالب سیدی به داوطلبان.

8 مزوات و کتب برگرفته شده از کتب مرما و مزوات دانشگاههای شریف، امیرکبیر، تهران، علم و صنعت، خوامهنصیر، صنعت -

نفت، علوم تحقیقات تهران، صنعتی اصفهان، شیراز، فردوسی مشهد، تبریز، ارومیه، چمران اهواز، علومپزشکی تهران، شهیدبهشتی،

علومپزشکی ایران و علامه طباطبایی.

7 تیم تألیف و ناظر علمیدانشجویان کارشناسیارشد و دکتری دانشگاههای شریف، امیرکبیر، تهران، تربیت مدرس خوامهنصیر، -

شهیدبهشتی و صنعت نفت، صنعتی اصفهان، شیراز، فردوسی مشهد، علوم و تحقیقات، تبریز و علامه.

1 کتب منحب بر سرفصلهای شورایعالی برنامهریزی )چاپ شده توسط مهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر(. -

18 ارائه خلاصه مباحث و نکات تکمیلی برای هر درس. -

11 ارائه بسته برنامهریزی، مشاوره و روشهای تستزنی. -

12 ارائه بسته آموزش مجازی تحصیلات تکمیلی )شامل مزوات تمام دانشگاههای معتبر(. -

17 ارائه بسته سنجج مجازی تحصیلات تکمیلی. -

19 پشتیبانی و برنامهریزی تا زمان انتخاب رشته. -

14 ارائه آخرین اخبار کنکور دکتری، کارشناسیارشد و کاردانی به کارشناسی در سایت اینترنتطی ستش تکییلگی دات کگا -

ستش امیرکبیر دات آی آر.!

11 ارائه آخرین نمونه سواخت دکتری، کارشناسی ارشد، کاردانی به کارشناسی، دانشگاه سراسری، آزاد و وزارت بهداشت به همراه بسته. -

اینک هدف سنججامیرکبیر عمومیت بخشیدن بهمقوله آموزش در اقصی نقاط ایطران اسطت. اینطک داوطلبطان در دوردسطترس تطرین

شهرستانها میتوانند از خدمات سنججامیرکبیر همانند داوطلبان تهرانی برخوردار شوند، بنابراین داوطلبان سنججامیرکبیر در طو

یک سا قدمبهقدم با روشهای برنامهریزی شده به پیج میآیند و دروس خود را با این برنامه محالعه میکنند.

راهنمای استفاده از طرح

های آموزشیهای آموزشی

سنججامیرکبیر برای کلیه داوطلبان کنکورهای مقاطا مختلف )عالی و تکمیلی( دارای برنامه و طرحهای آموزشی متنوع است

بنابراین هر داوطلب با هر شرایط علمی، مالی، سنی و فردی میتواند از برنامههای مؤسسه استفاده نماید. هر برنامه و طرح دارای یک

سری ویژگیها و خصوصیات منحصر به فرد است که هر شخ میتواند با تحبی شرایط ویژه خود از آن استفاده کندبه کلیه

دانشجویان و داوطلبان محترم توصیه میشود هر یک از طرحها را با دقت محالعه نموده و با تومه به تواناییها و نیازهای خود طرحی

را که به صلاح و مناسب خود میبینند انتخاب نمایند.

طرح شماره یک: مشاوره وبرنامهریزی درسی )طرح طلائی(

کسانی که در آزمون کنکور مقاطا مختلف دانشگاهی شرکت مینمایند آرزو دارند در آزمون ورودی پذیرفته شده و حرکت مدیدی

را در زندگی خود آغاز نمایند. برای تحق این علاقه و میل شخصی قحعاً یک سری عوامل و ابزار ومود دارد که بدون داشتن آنها،

قبولی و موفقیت در آزمون محا و غیرممکن خواهد بود.

ما برای این که به داوطلبان برای نیل به هدفشان کمک کنیم، مسیری را ترسیم نمودهایم که رسیدن به هدف را آسانتر مینماید. در

طرح یک، دانشجو از این ابزار و امکانات بهرهمند خواهد شد:

1 آگاهی: داوطلب باید بداند چه بخواند؟ چگونه بخواند؟ چه مدت بخواند؟ و به چه ترتیبی بخواند؟ -

2 نظم: روند محالعه داوطلب مستمر و پیوسته بوده و از هر گونه افراط و تفریط باید امتناب شود. -

7 انضباط: منابا به ترتیب محالعه شود از پراکنده خوانی یا گزیده خوانی باید پرهیز گردد. -

9

9 مدیریت: تقسیمبندی صحی و مناسب منابا و ومود یک نمودار محالعاتی که رشد و پیشرفت درسی شاخ اصلی آن باشد. -

4 نظارت: سنجج مستمر و کنتر تکالیف درسی داوطلب و نظارت بر وضعیت علمیاو و ارایه راهکار برای مبران نقای و -

کاستیهای مومود.

در فرهنگ عمومی ما افراد تمایلی به رعایت نظم، انضباط و مدیریت در کار ندارند. شاید این مهمترین ومه افتراق افراد همیشه

موف با سایر افراد مامعه است. به اعتقاد ما کلید پیروزی و موفقیت همین مورد ظریف است.

پیشنهاد ما به همة داوطلبان صرفنظر از حضور در کلاس درس یا مؤسسهای خاص، ومود یک برنامة مدون و هدفمند و با ضمانت

امراء است که بر اساس آن داوطلب خود را مجبور و مکلف به محالعه ببیند. تجربه موف سا های گذشته امرای این طرح در

مؤسسه ما را متقاعد نمود که هر دانشجو با هر کیفیت علمی اگر در خدمت و محیا برنامههای مشاور آموزشی خود باشد و به او

اعتماد و اعتقاد داشته باشد قحعاً مزد این اعتماد را خواهد گرفت.

این طرح به تیا دانششویان دانشگاهی، مخصونا سا ا د دانشگا تونیه میشود چرا که دا طلبان ر ش آماد

شدن برنامهریزی نحیح هر نوع ام حان را فرا میگیرند.

نک ه: در این ر ش دا طل متابع درسی آموزشی را خودش تهیه کرد فقط از برنامهریزی ستش امیرکبیر اس فاد میکتد.

طرح شماره دو: بستههای آموزشی )دوره مکاتبهای(

افرادی که در کنکورهای مقاطا عالی و تکمیلی شرکت میکنند از نظر ویژگیها و خصوصیات فردی متفاوت، متنوع و ناهمگون

هستند. این تنوع، تکثر و ناهمگونی دخیل مختلفی دارد:

2 مدرک تحصیلی: داوطلبان کنکور در مقاطا عالی و تکمیلی، فارغالتحصیلان رشتههای متنوع دانشگاهی هستند. این افراد از -

لحاظ دانج و معلومات به علت آموزشهای متفاوت در محل تحصیل خود در سحوح علمی مختلفی قرار دارند.

1 محل تحصیل: قحعاً محل تحصیل دانشجویان از نظر کیفی تأثیر بسیار زیادی در پرورش استعداد علمی آنها دارد. مؤسسات و -

مراکز آموزش عالی متأسفانه به علت گستردگی و توسعه کمی، درسح کیفی متوازنی قرار ندارند. به همین علت خرومی

دانشگاههای ما از نظر کیفی متفاوت است.

9 زمان فارغال حصیلی: شرکت کنندگان در آزمون مقاطا عالی و تکمیلی از لحاظ زمان فارغالتحصیلی از دانشگاه متفاوت -

هستند. برخی فارغالتحصیل مدید و برخی قدیمی هستند.

4 اش غا مسئولیت: بسیاری از داوطلبان درگیر مسائل کاری، شغلی و خانوادگی خود هستند و همین امر باعث میگردد در -

تلاطم گرفتاریهای روزمره، فرصت و انگیزة محالعه را از دست بدهند. بالعکس برخی داوطلبان کاملاً از لحاظ زمان و فرصت محالعه

هیچگونه محدودیت و دغدغهای ندارند.

5 تاهل مشکلات خانوادگی: صرفنظر از مسایل شغلی، افراد متاهل در کنار محالعه باید مسایل و امور مربوط به خانواده را هم -

به عنوان یک اصل مهم و تأثیرگذار مورد تومه قرار دهند.

به هر حا موارد مذکور نمونهای از اختلافات و تفاوتهایی میان داوطلبان آزمون مقاطا عالی و تکمیلی است. اما باید تومه نمود در

روز آزمون فقط یک دفترچه سؤا با یک برگه پاسخ در مقابل شرکت کنندگان قرار میگیرد و صرفنظر از همه مواردی که ذکر شد

داوطلبان باید به شکل صحی و درست به سؤاخت محروحه پاسخ دهند و در زمان اعلام نتایج فقط به کارنامة علمی افراد تومه

میشود و به مشکلات و گرفتاریهای افراد هیچگونه تومهی نخواهد شد.

ما تلاش میکنیم افراد را با ومود همة مشکلاتی که دارند در یک مدت کوتاه تحت آموزش قرار دهیم و آن مفاهیم و دانج و اصو

اولیه را که برای کنکور مورد نیاز است برای آنها بیان کنیم و با یک آمادگی قابل قبو برای ورود به مرحلة بعد آماده نمائیم. این امر

با تومه به نیازی که احساس شده است فقط با مطالیه بس ههای آموزشی که م شکل از جز ات دانشگاهی تونیه شد

دانشگا های می بر، جز ات کتکوری، ک کتکوری مت خ موسسات کتکور، نکات تکییلی، نک ه ر شها، ر شهای

برنامهریزی، تکتیکهای علیی یادگیری ارزیابی انحصاری مؤسسه مثل تکتیک TRIZ ، ستش مشازی، آموزشمشازی

دف رچه کتکور سالهای گذش ه بود امکانپذیر است. به مرأت این پکیجها، مزء کاملترین مجموعه در این مقوله میباشند. از

آنجایی که ما معتقدیم مجموعه این عوامل، تکمیل کننده فرآیند یادگیری محالب بوده و مزوات کنکوری به تنهایی موابگوی این

فرآیند نیست. تجربه امرای دورهها نشان داده است اگر شرکت کنندگان همراه و هماهنگ با برنامه مؤسسه باشند به خوبی میتوانند

4

ضمن انجام تکالیف درسی، به امور منز و گرفتاریهای شغلی خود نیز رسیدگی نمایند. شرکت کنندگان در این طرح باید منحب و

همگام با برنامههای اعلام شده از طرف مؤسسه باشند و هرگونه عدو و انحراف از برنامه قحعاً دانشجو را از هدف نهایی طرح، دور

خواهد کرد.

است یعنی بار محالعاتی بیشتر بر خود دانشجو متمرکز است و مؤسسه فقط دانشجو را » دانشجو محور « و » برنامه محور « این طرح

مدیریت و هدایت میکند.

این طرح به افراد ذیل تونیه میشود:

1 افراد شاغل و کارمند -

2 داوطلبان شهرستانی -

7 کسانی که امکان حضور در کلاسهای حضوری را ندارند -

9 افرادی که قصد مرور محالب را دارند. -

طرح شماره سه: آزمونهای آزمایشی طبقهبندی شده

آزمونهای آزمایشی طبقهبندی شده مکمل خوبی برای تقویت مراحل قبلی است. به عبارت دیگر داوطلب فرصتی به دست میآورد

که طب یک برنامة علمی طبقهبندی شده در فرصتهای اعلام شده محالعه نموده و خود را برای پاسخگوئی به سؤاخت آماده نماید.

مزایای حضور در آزمونهای آزمایشی عبارتست از:

1 ومود نظم و انضباط در محالعه -

2 احساس اهرم فشار برای امرای برنامهی آزمون -

7 ملوگیری از افراط و تفریط در محالعه که وسیله خوبی برای ملوگیری از خستگی یا بیانگیزگی زودرس است. -

9 آشنایی با نقاط ضعف و قوت علمیداوطلب -

4 مقایسه داوطلب با سایر داوطلبان در سح تهران و سراسر کشور -

1 تمرین شرکت در آزمون اصلی )مهارت آزمون( -

8 یادگیری روش صحی پرکردن پاسخنامه )مهارت آزمون( -

7 تنظیم زمان حضور در آزمون )مدیریت آزمون( -

1 رفا اضحراب و استرس آزمون -

18 اصلاح خحاها و مرور نکات مدید -

آزمونهای آزمایشی به 7 صورت اینترنتی، )آف خین. در زمان شرکت در آزمون، اتصا به اینترنت خزم نیست(، مکاتبهای )ارسا

آزمونها از طری پست به آدرس داوطلب( و حضوری بر گزار میشود.

برنامه آزمونها به گونهای تعریف شده است که هر داوطلب فرصت محالعه مفاد آزمون را داشته باشد و هم این که در فواصل زمانی

مختلف امکان مرور و دورة محالب قبلی را نیز دارا باشد. به عبارت دیگر داوطلب آزمون، نباید نگران کمبود زمان و یا فراموشی

محالب قبلی باشد.

ما اعتقاد داریم استفاده از بستههای آموزشی اگر با همت و تلاش داوطلب توام و همراه نباشد متأسفانه مفید و ثمربخج نخواهد بود.

به همین دلیل با استفاده از اهرم آزمون، داوطلب را در فضای محالعه و رقابت قرار میدهیم و او را تشوی میکنیم تا علاوه بر

محالعه زیاد از رقبای خود نیز سبقت بگیرد. قطیاً موفقیت در آزمونهای آزمایشی مقدمة خوبی برای پیر زی در آزمون

انلی خواهد بود.

چاپ و نشر کتب کارشناسیارشد و دکتری با همکاری جهاد دانشگاهی امیرکبیر و سنجش امیرکبیر:

این مرکز برای اولین بار چاپ کتب کنکور کارشناسیارشد را براساس سرفصلهای شورایعالی برنامهریزی و با همکاری مهاد

دانشگاهی امیرکبیر از سا 1781 تاکنون به انجام رسانیده است. لذا این مجموعه در دورههای مکاتبهای کنکور تحصیلات تکمیلی با

تکیه بر تجربیات طوخنی خود و با بهرهگیری از رتبههای برتر آزمون کارشناسیارشد سالهای قبل ارائه مشاوره و برنامهریزی به

1

داوطلبان مقاطا عالی و تکمیلی را در دستور کار خود قرار داده است، زیرا اعتقاد ما بر این است که مشاوره به شرکتکنندگان کمک

میکند تا بتوانند تحلیل مفید و مامعی از نتایج تحصیلات تکمیلی ارشد خود داشته باشد. از سا 1712 سنجج تکمیلی امیرکبیر

کتب و مزوات خود را با برند ستش امیرکبیر و توسط انتشارات سنججامیرکبیر و انتشارات مهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی

امیرکبیر چاپ مینماید.

هشدار به داوطلبان آزمون مقاطع تکمیلی

رشد روزافزون داوطلبان علاقهمند به تحصیل در مقاطا عالی، فضایی را ایجاد کرده است که داوطلبان مهت راهیابی به رشته و

دانشگاه مورد نظر، باید رقابت تنگاتنگ، با موفقیت عبور کنند در این چنین موقعیتی، تبلیغات متنوع و رنگارنگ مؤسسات آموزشی با

شعاری غیرواقعی انتخاب راه را برای برنامهریزی داوطلب مشکل میسازد. گاهاً بیضی از مؤسسات با تبلیغات کذائی مانتد ابس ه

بودن به مراکز آموزش عالی سازمان ستش دانشگا های می بر کشور، دس رسی به بانک سوالات کتکور، اس فاد از

طراحان تستهای کتکور، متطبق بودن جز ات با سرفصلهای شوراییالی برنامهریزی، برگزاری آزمونهای متظم د ر ای

در چتد مرحله، برگزاری د ر های بازآموزی ارد های پایاند ر ، قسطی کردن هزیته د ر ، دارا بودن سیس م

چتدرسانهای خدمات ایت رن ی، برگزاری کلاسهای کتکور در فلان دانشگا می بر، برگزاری د ر های تضییتی، بییههای

تحصیلی، داش ن اع بار چتدساله در زمیته کتکور مقاطع تکییلی، اس رداد شهریه در نورت پذیرف ه نشدن در کتکور،

اعلا اسامی قبولیهای کذائی، میرفی مؤسسه به عتوان بزرگ رین مرکز آموزش مکاتبهای، اعلا بزرگ رین جامیه آماری

کشور، اس فاد از برجس هترین اساتید دانشگا های تهران یا میرفی مؤسسه به عتوان مب کر طرح کتکورهای

آزمایشی ... داوطلب را به سوی موسسه خود مذب کرده و بعد از دریافت هزینه کلان دوره، با ارائه مقدار کمی از خدمات وعده

داده شده، داوطلب را در یک کار انجام شده قرار میدهند. )مخصوصاً برای داوطلبان شهرستانی که به مؤسسات مذکور در تهران واقا

هستند دسترسی ندارند(. لذا مهت سالمسازی و همسح کردن تراز علمی دانشجویان دانشگاههای شهرستان با دانشجویان

دانشگاههای تهران، مجموعه سنججامیرکبیر به عنوان مجری آمادهسازی منابا آموزشی منحب بر سرفصلهای شورایعالی برنامهریزی

در مقاطا عالی و تکمیلی، مهاد دانشگاهی صنعتیامیرکبیر را در آمادهسازی کتب آموزشی یاری نموده است.

مدارک و نحوه ثبت نام

استفاده از خدمات آموزشی این مرکز برای کلیه کسانی که قصد موفقیت داشته باشند مفید و میسر میباشد. لذا پس از محالعه دقی

محالب ارائه شده در دفترچه راهنما )و در صورت نیاز بازدید از سایت اینترنتی موسسه( و انجام بررسیهای خزم و ارزیابی خدمت

مؤسسه مراحل ثبتنام به شرح ذیل میباشد:

مدارک ثبتنام:

- . 1 تکمیل فرم ثبتنام دورههای آمادگی آزمون تحصیلات تکمیلی 1719

2 فیج بانکی )ومه ثبت نام مربوط به بستههای آموزشی یا آزمونهای آزمایشی(. -

لحفاً ومه ثبتنام مربوط به هر یک ازخدمات مؤسسه را، به شماره حساب موسسه واریز نموده و اصل رسید بانکی را ضمیمه مدارک

کنید. )کپی فیج را نزد خودتان نگه دارید(.

توجه: داوطلبانی که مایلند بسته آموزشی خود را از طری پست پیشتاز دریافت نمایند. علاوه بر هزینه ثبتنام، مبلغ 18 یا 28

هزارتومان بابت پست نیز به مبلغ بسته آموزشی اضافه میشود. داوطلبان تهرانی که مایلند بسته آموزشی از طری پیک ارسا شود

میتوانند بسته خود را در محل دریافت و هزینه ارسا را به پیک پرداخت کنند.

نحوهی ثبتنام:

داوطلبان میتوانند مهت ثبتنام مستقیماً به دفتر مرکزی انتشارات سنججامیرکبیر یا نمایندگیهای فروش این مجموعه در

سراسر کشور مرامعه نمایند یا با مرامعه به سایت این موسسه به نشانی اینترنتی www.sanjeshEtakmili.com و

8

www.sanjeshEamirkabir.com ، ثبتنام خود را تکمیل کنند. برای مشاهده نمایندگیها به صفحه آخر این دفترچه یا

صفحه نمایندگیهای سایتهای فوق مرامعه نمایید.

آئین نامه ثبتنام:

انصراف یا تغییر رشته یا گرایج از خدمات آموزشی به هر دلیل اعم از بیماری، مشکلات شغلی، خدمت سربازی، عدم توانمندی -

در ادامه تحصیل، ماموریتهای اداری، مسافرت، مشکلات خانوادگی، مشکلات مالی و ... صرفاً قبل از دریافت بسته آموزشی

امکانپذیر است.

ثبتنام به منزله آگاهی و پذیرش کلیه شرایط و مقررات سنجج امیرکبیر میباشد. -

بس ه طلایی: مزوه مشاوره و برنامه ریزی + مزوه روشهای تستزنی+ مشاوره رایگان تا زمان انتخاب رشته.

بس ه آموزش مشازی: شامل خلاصه دروس مواد امتحانی و ایبوک، توضیحات رشته، دفترچههای ثبت نام کنکور.

بس ه ستش مشازی: شامل آزمونهای سا های گذشته سراسری و آزاد وزارت بهداشت، آزمونهای خودسنجی با قابلیت آزمطو ن

گیری.

بس ه مکیل : شامل بسته طلایی + بسته آموزشی مجازی + بسته سنجج مجازی

بس ه آموزشی: شامل مزوات کنکوری + تستهای طبقهبندی شده + بسته مکمل

آزمون آزمایشی مکاتبهای یا حضوری یا ایت رن ی )آنلاین( کارشتاسیارشد سراسگر ی: 7 مرحلطه آزمطون: شطامل 7 مرحلطه

آزمون ) 24 % او ، 24 % دوم، 48 درصد او ، 24 % سوم، 24 % چهارم، 48 % دوم، آزمون ماما او ، آزمون ماما دوم(.

آزمون آزمون آزمایشی مکاتبهای یا حضوری یا ایت رن گی )آنلایگن ( کارشتاسگ یارشگد آزاد: 9 مرحلطه آزمطون: شطامل 9

مرحلهآزمون ) 48 % او ، 48 % دوم، ماما او ، ماما دوم(.

آزمون آزمایشی مکاتبهای یا حضوری یا ایت رن ی )آنلاین( کارشتاسیارشد زارت بهداشگت : 7 مرحلطه آزمطون: شطامل 7

مرحله آزمون ) 24 % او ، 24 % دوم، 48 درصد او ، 24 % سوم، 24 % چهارم، 48 % دوم، آزمون ماما او ، آزمون ماما دوم(.

% آزمون آزمون آزمایشی مکاتبهای یا حضوری یا ایت رن ی )آنلاین( دک ری سراسری: شامل 9 مرحله آزمطون ) 48 % او ، 48

دوم، ماما او ، ماما دوم(.

آزمون نوع 1 )شامل زبان عمومی، تافل و استعداد تحصیلی(.

آزمون نوع 2 )شامل زبان عمومی، تافل و استعداد تحصیلی و دروس کارشناسی(.

آزمون نوع 7 )شامل زبان عمومی، تافل و استعداد تحصیلی ، دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد(.

آزمون آزمون آزمایشی مکاتبهای یا حضوری یا ایت رن ی )آنلاین( دک ری آزاد: شامل 9 مرحله آزمطون ) 48 % او ، 48 % دوم،

ماما او ، ماما دوم(.

% آزمون آزمون آزمایشی مکاتبهای یا حضوری یا ایت رن ی )آنلاین( دک ری زارت بهداشگ ت: شطامل 9 مرحلطه آزمطون ) 48

او ، 48 % دوم، ماما او ، ماما دوم(.

آزمون آزمایشی حضوری در شهرهای دارای نمایندگی و در صورت امکان برگزاری آزمطون حضطوری توسطط ن ماینطدگی در دفطاتر

نمایندگی و با هماهنگی داوطلب انجام میگردد.

آزمون آزمایشی مکاتبهای هر دو هفته یک بار )طب زمانبندی اعلام شده( به آدرس پستی داوطلب ارسا میگردد.

آزمون آزمایشی آنلاین از طری سایت سنجج آزمون دات کام به صورت اینترنتی برگزار میگردد.

کارنامه هر سه نوع آزمون آزمایشی به صورت اینترنتی و از طری سایت سنجج آزمون دات کام منتشر میگردد.

برای مشاهد لیست رش ههایی که آزمون آزمایشی برگزار میگردد به سایت ستش تکییلی دات کا مراجیه نیایید.

7

رش ههای تحت پوش ستش امیرکبیر در مقاطع تحصیلات تکییلی

منابا آزمون رشتههای ستارهدار )*( مومود نمیباشند، منابا آزمون سایر رشتهها مومود میباشند.

اواخر خردادماه از سایت سنجج تکمیلی دات کام بازدید کنید، منابا آزمون تعدادی از رشتههای ستارهدار ارائه میشود.

مهت اطلاع از قیمت منابا آزمون تحصیلات تکمیلی به سایت سنجج تکمیلی دات کام مرامعه نمایید یا با تلفنهای دفتر مرکزی

و نمایندگیهای سراسر کشور تماس بگیرید.

کارشتاسی ارشد زارت بهداشت

آموزش بهداشت

مهندسی بیمارستان *

روانشناسی بالینی

شنوایی شناسی *

کاردرمانی *

مدیریت توانبخشی

انفورماتیک پزشکی

فیزیوتراپی ورزشی

مدیریت خدمات

بهداشتی درمانی

تکنولوژی تصویربرداری

مغناطیسی (MRI)

علوم تغذیه در

بحران

ویروس شناسی

پزشکی

کتابداری و

اطلاعرسانی پزشکی

مهندسی پزشکی

)بیوالکتریک(

کنتر مواد خوراکی

و آشامیدنی

خونشناسی آزمایشگاهی و

بانک خون )هماتولوژی(

آموزش پزشکی

ژنتیک انسانی

روان پرستاری

علوم تغذیه

گفتار درمانی *

قارچ شناسی پزشکی

MBA مدیریت دارو

زیست فن آوری پزشکی

اپیدمیولوژی

ارزیابی فناوری سلامت

(HTA)

بیوشیمیبالینی

مشاوره در مامایی

فناوری اطلاعات

سلامت

مهندسی بهداشت

حرفهای

علوم بهداشتی در

تغذیه

علوم و صنایا غذایی )گرایج

کنتر کیفی و بهداشتی(

انگل شناسی

کلیه پرستاریها

شیمی دارویی

فیزیولوژی

میکروب شناسی

سلامت و رسانه

سلامت سالمندی

مهندسی پزشکی )زیست مواد(

ایمنی شناسی

بینائی سنجی *

رفاه امتماعی

فیزیک پزشکی

آمار زیستی

علوم تشریحی

ارگونومی

نظارت بر امور دارویی *

اعضای مصنوعی و

وسایل کمکی

حشرهشناسی پزشکی و

مبارزه با ناقلین

بهداشت و ایمنی

مواد غذایی

میکروب شناسی

مواد غذایی

مهندسی بهداشت

محیط

میکروب شناسی مواد

غذایی

رادیوبیولوژی و

حفاظت پرتویی

مدیریت سلامت، ایمنی و

محیط زیست (HSE)

اقتصاد بهداشت

تکنولوژی گردش خون

سم شناسی

فیزیوتراپی

مامایی

نانوتکنولوژی پزشکی

مددکاری امتماعی

علوم داروهای پرتوساز

دک ری زارت بهداشت

آمار زیستی *

پزشکی مولکولی

بیولوژی تولید مثل

سالمند شناسی

فارماکولوژی

اعضای مصنوعی

مددکاری امتماعی

هماتولوژی )خون شناسی(

اپیدمیولوژی

علوم اعصاب

قارچ شناسی پزشکی

سلامت و رفاه امتماعی

فیزیوتراپی

پرستاری *

فیزیولوژی

آموزش پزشکی *

سلامت در بلایا و

فوریت ها *

انگل شناسی پزشکی

حشره شناسی پزشکی و

مبارزه با ناقلین *

زیست فناوری پزشکی

)بیوتکنولوژی(

مدیریت اطلاعات

سلامت *

سیاستگذاری

سلامت *

مدیریت خدمات

بهداشتی و درمانی

ایمنی شناسی پزشکی -

ایمونولوژی پزشکی

علوم تغذیه

اقتصاد سلامت

انفورماتیک پزشکی

توکسینهای میکروبی

فیزیک پزشکی

ژنتیک پزشکی

محالعات اعتیاد

آموزشبهداشت و ارتقایسلامت

شنواییشناسی *

بیوشیمیبالینی

روانشناسی نظامی

علوم تشریحی )آناتومی(

فیزیولوژی ورزشی

گفتار درمانی *

مهندسی پزشکی

ویروس شناسی پزشکی

روانشناسی بالینی

بهداشت باروری

پروتئومیکس کاربردی

علوم سلولی کاربردی

بهداشت محیط

کار درمانی *

مهندسی بافت

نانوفنآوری پزشکی

اخلاق پزشکی *

بهداشت حرفهای

علوم و صنایا غذایی

باکتری شناسی پزشکی

کاردانی به کارشتاسی سراسری آزاد

کد

عتوان رش ه ام حانی

کد

عتوان رش ه ام حانی

کد

عتوان رش ه ام حانی

1

هوشبری

1

مدارک پزشکی

11

بهداشت حرفهای

2

علوم آزمایشگاهی

8

تکنولوژی پرتوشناسی )رادیوبیولوژی(

12

تکنولوژی پرتودرمانی

7

بهداشت عمومی

7

حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

17

اتاق عمل

9

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

1

مامایی

19

پروتزهای دندانی

4

بهداشت محیط

18

تکنولوژی پزشکی هستهای

بس ه آموزشی رش ههای حقوقی

کد

عتوان رش ه ام حانی

کد

عتوان رش ه ام حانی

1

قضاوت

7

سردفترداری

2

وکالت

9

مشاوران حقوقی )ماده 178 ( قوه قضاییه

1

کارشتاسی ارشد سراسری

علو انسانی

1198

پژوهجعلومامتماعی

1218

مهندسی صنایا

1717

مهندسیکشاورزی علوم و صنایا غذایی -

1181

زبان و ادبیات فارسی

1192

مدیریت

1212

مدیریت در سوان طبیعی

1719

مهندسیکشاورزی حشرهشناسیکشاورزی -

1182

علوم مغرافیایی

1191

محیط زیست

1217

مهندسی نقشه برداری

1714

مهندسیکشاورزی بیماریشناسیگیاهی -

1187

سنججاز دور و

سیستماطلاعاتمغرافیایی

1198

اطلاعاتو حفاظت اطلاعات *

1219

مجموعه مهندسی عمران

1718

مهندسیمنابا طبیعی محیط زیست -

1189

زبان عربی

1197

مدیریت امرایی MBA

1211

مجموعه دریانوردی

1711

مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم

1184

علوم اقتصادی

1191

* ) مدیریت امور دفاعی ) 1

1218

مجموعه مهندسی مکانیک

1721

مهندسی منابا طبیعی مدیریت و -

همزیستی با بیابان

1181

تربیتبدنیو علومورزشی

1148

* ) مدیریت امور دفاعی ) 2

1217

مجموعه مهندسی معدن

1722

مهندسیکشاورزی مکانیزاسیون کشاورزی -

1188

تاریخ

1141

فرماندهی مدیریت انتظامی*

1282

مجموعه مهندسی مواد

1727

مهندسی منابا طبیعی بیابان زدایی -

1187

علوم امتماعی

1142

مدرسی معارف اسلامی

1287

نانومواد / نانوفناوری

1729

مهندسیکشاورزی بیوتکنولوژیکشاورزی -

1181

فرهنگ و زبانهای باستانی

1147

) مدیریت اطلاعاتی ) 9

1281

مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT

1724

مهندسی کشاورزی توسعه روستایی –

1118

زبان شناسی

1149

محالعات دفاعی، استراتژیک

1288

مجموعه مهندسی کامپیوتر

1721

مهندسیکشاورزی شناسایی و مبارزهبا -

علفهایهرز

1111

الهیات علوم قرآن و حدیث -

1144

اطلاعات استراتژیک

1281

مجموعه مهندسی هوا فضا

1728

مدیریت کشاورزی

1112

الهیات فقه و مبانی حقوق -

1141

آماد *

1277

مهندسینسامی تکنولوژی نسامی -

1727

مهندسی فضای سبز

1117

الهیات فلسفه و کلام -

1148

مدیریت بحران

1279

مهندسینسامی شیمینسامیو علومالیاف - هتر

1119

الهیات ادیان و عرفان -

1147

پدافند غیرعامل *

1274

مجموعه بیوتکنولوژی و داروسازی

1748

برنامهریزیشهری، منحقهایو مدیریتشهری

1114

الهیات فقه شافعی علو پایه -

1271

مهندسی پلیمر صنایا رنگ –

1741

طراحی شهری

1111

فلسفه

1281

مجموعه علوم زمین

1278

مهندسی طراحی محیط زیست

1742

مجموعه معماری

1118

علوم تربیتی 1

1282

مجموعهژئوفیزیکوهواشناسی

1277

مدیریت نسامی

1747

مرمت و احیایبناها و بافتهایتاریخی

1117

علوم تربیتی 2

1287

مجموعه شیمی

1271

مهندسی فراوری و انتقا گاز

1741

نمایج عروسکی *

1111

علماطلاعات ودانجشناسی

1289

مجموعه فیزیک

1218

مهندسیابزاردقی و اتوماسیوندرصنایانفت

1748

مجموعههنرهای نمایشی و سینما

1128

زبان فرانسه *

1284

مجموعه فوتونیک

1212

مهندسی ایمنی و بازرسی فنی

1747

مجموعههنرهای تصویری و طراحی

1121

زبان انگلیسی

1281

زیستشناسیسلولیمولکولی

1217

مهندسیشیمی بهداشت،ایمنیو -

محیطزیست) HSE )

1741

مجموعههنرهای پژوهشیو صنایادستی

1122

زبان روسی *

1288

آمار و کاربردها

1219

مجموعه ایمنی صنعتی

1718

مجموعه هنرهای موسیقی *

1127

علوم تربیتی 7

1287

ریاضیات و کاربردها کشا رزی

1711

مجموعه هنرهای ساخت و معماری

1129

زبان آلمانی *

1281

علوم کامپیوتر

1781

مهندسیمناباطبیعی آبخیزداری مرتعداری -

1712

طراحی صنعتی

1124

مدیریت مهانگردی

1217

زیستشناسی علوم گیاهی -

1782

مهندسی کشاورزی آب

1717

مجموعه فرش

1121

حقوق

1219

زیستشناسی علوم مانوری -

1787

مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

1719

طراحی پارچه و لباس

1128

ایرانشناسی

1214

محیط زیست دریا

1789

مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی – دامپزشکی

1121

زبان و ادبیات اردو *

1211

مجموعهزیستشناسیدریا

1784

مهندسی کشاورزی علوم باغبانی –

1481

انگل شناسی دامپزشکی

1178

علومسیاسی و

روابطبینالملل

1218

علومدریاییو اقیانوسی/فیزیک

دریا

1781

مهندسیکشاورزی ترویجو آموزشکشاورزی -

1482

فیزیولوژی دامپزشکی

1171

محالعات مهان

1217

مجموعه تاریخ و فلسفه علم

1788

مهندسیمناباطبیعی منگلداری -

1489

بافت شناسی دامپزشکی

1172

باستان شناسی

1211

مجموعه علوم شناختی

1787

مهندسیکشاورزی علوم خاک -

1484

باکتری شناسی دامپزشکی

1177

روانشناسی فتی مهتدسی

1781

مهندسیکشاورزیدام و طیور

1481

ایمنی شناسی دامزشکی

1179

حسابداری

1241

مجموعه مهندسی برق

1718

مهندسی تولیدات گیاهی

1488

بهداشتو کنتر کیفی موادغذایی

1178

محالعات زنان

1247

مجموعه مهندسی نفت

1711

مهندسیمنابا طبیعی شیلات

1487

بهداشت آبزیان

1177

علومارتباطاتامتماعی

1241

مجموعه مهندسی صنایا

1712

مهندسیمنابا طبیعی چوب

1481

بیوشیمی بالینی

1171

مددکاری امتماعی

18

کارشتاسی ارشد آزاد

علو پزشکی

2978

مجموعه مشاوره

9718

مهندسی فرآوری و انتقا گاز

48298

علومباغبانیگرایجفیزیولوژی و اصلاحگیاهاندارویی

1188

پرستاری

2488

مجموعه محالعات منحقهای

9188

مهندسی معماری کشتی

48297

علومباغبانیگرایجفیزیولوژیو اصلاحدرختانمیوه

1288

سمشناسی

2418

مدیریت ثبت اسناد و املاک

9118

مجموعه مهندسی هواوفضا

48291

علومباغبانیگرایج فیزیولوژی و اصلاح سبزیها

1788

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

2448

مدیریت محیط زیست ) HSE ( هتر

48248

علومباغبانی فیزیولوژی و اصلاحگلوگیاهزینتی -

1748

آموزش بهداشت

2888

آموزش وبهسازی منابا انسانی

1117

پژوهج هنر

48241

علومباغبانی فیزیولوژی و فناوریپسازبرداشت -

1988

نظارت بر امور دارویی

2788

مجموعه باستانشناسی

1111

تاریخ هنر ایران باستان

48722

بیوتکنولوژی کشاورزی

1914

شیمی دارویی

2188

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

1128

طراحی پارچه و لباس

48778

تولیدات گیاهی محصوخت باغبانی -

علو انسانی علو پایه

1121

طراحی فضاهای آموزشی

48791

اصلاح نباتات

2188

مغرافیای پزشکی

7418

مجموعه آمار

1122

برنامهریزی شهری و منحقهای

48748

زراعت

2118

مجموعه زبان و ادبیات عرب

7478

مجموعه علوم کامپیوتر

1127

طراحی شهری

48781

کشاورزی اکولوژیک )اگرواکولوژی(

2128

زبانشناسی همگانی

7498

مجموعه ژئوفیزیک

1129

مرمتو احیایبناهاوبافتهایتاریخی

48787

مهندسی فضای سبز گرایج گیاهان زینتی

2178

مجموعهسنججاز دور و سیستماطلاعاتمغرافیایی

7448

مجموعه ریاضی

1124

مجموعه معماری

48111

شناسایی و مبارزه با علفهای هرز

2198

شناخت اندیشههای امام خمینی )ره(

7418

مجموعه زمین شناسی

1128

مجموعه هنرهای نمایشی 4988 مجموعه 9 کشاورزی و منابا طبیعی

2148

مجموعه علوم قرآن و حدیث

7488

مجموعه زیستشناسی

1127

نوازندگی ساز مهانی

48719

پرورش و مدیریت تولید طیور

2118

علوم ارتباطات امتماعی

7478

مجموعه زیستشناسی دریا

1121

هنرهای ساخت و معماری

48711

علوم دامی گرایج تغذیه دام

2188

فرهنگ و زبانهای باستانی

7418

مجموعه شیمی

1178

طراحی صنعتی

48718

علوم دامی گرایج اصلاح نژاد دام

2178

فقه شافعی

7188

مجموعه علوم دریایی و اقیانوسی

1171

تصویرسازی

48711

علوم دامی گرایج مدیریت دامپروری

2118

مجموعه فلسفه

7118

مجموعه فیزیک

1172

نقاشی

48782

علوم دامی گرایج تغذیه طیور

2288

مجموعه ادیان و عرفان

7128

هواشناسی

1177

ارتباط تصویری

48771

علوم دامی گرایج فیزیولوژی دام

2218

مجموعه امور فرهنگی

7178

علوم محیطزیست کشا رزی

48981

علوم و صنایا غذایی

2228

مجموعه ایرانشناسی

7198

فتونیک 4188 مجموعه 1 کشاورزی و منابا طبیعی

48988

علوم و صنایا غذایی تکنولوژی مواذغذایی -

2278

مجموعه تاریخ

گروه فنی و مهندسی

48724

مدیریت کشاورزی

48987

مهندسی مواد و طراحی صنایا غذایی

2298

مجموعه تاریخ و فلسفه علم

9178

دریانوردی

48771

اقتصاد کشاورزی

48918

علوم و صنایا غذایی شیمی موادغذایی –

2248

مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

9198

مجموعه مهندسی پلیمر

48798

ترویج و آموزش

48911

علومو صنایاغذایی میکروبیولوژیموادغذایی -

2218

مجموعه مغرافیا

9148

مجموعه مهندسی انرژی

48711

توسعه روستایی

48919

علومو صنایاغذایی مهندسیصنایاغذایی -

2288

مجموعه حسابداری و مدیریت مالی

9118

مجموعه مهندسی برق

48789

توسعه روستایی توسعه کشاورزی - 4488 مجموعه 4 کشاورزی و منابا طبیعی

2278

مجموعه حقوق

9188

مجموعه مهندسی شیمی

48784

توسعه روستایی توسعه اقتصادی -

48718

آبیاری و زهکشی

2218

مجموعه روانشناسی

9178

مجموعه مهندسی صنایا

48781

توسعه روستایی توسعه امتماعی -

48712

مهندسی منابا آب

2788

مجموعه زبان آلمانی *

9888

مجموعه مهندسی عمران

48788

توسعه روستایی مدیریت توسعه -

48717

سازههای آبی

2718

مجموعه زبان انگلیسی

9818

مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات

48787

مدیریتکشاورزی مدیریتمزرعه -

48778

خاکشناسی گرایج شیمی و حاصلخیزی خاک

2728

مجموعه زبان فرانسه *

9828

مجموعه مهندسی کامپیوتر

48781

مدیریتکشاورزی مدیریتکشاورزی -

48771

خاکشناسیگرایج پیدایج، ردهبندی و ارزیابیخاک

2778

زبان و ادبیات فارسی

9878

مجموعه مهندسی محیطزیست 4288 مجموعه 2 کشاورزی و مناباطبیعی

48772

خاکشناسی گرایج فیزیک و حفاظت خاک

2798

مجموعه علوم امتماعی

9898

مجموعه مهندسی معدن

48788

بوم شناسی آبزیان شیلاتی

48777

خاکشناسی گرایج بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

2748

مجموعه علوم اقتصادی

9848

مجموعه مهندسی مکاترونیک

48411

آبخیزداری

48118

هواشناسی کشاورزی

2744

زیست اخلاق اسلامی

9818

مجموعه مهندسی مکانیک

48421

مرتعداری

4188

مجموعه 1 کشاورزی و منابا طبیعی

2718

مجموعه علوم تربیتی 1

9888

مجموعه مهندسی مواد

48497

مهندسی منگل

48797

مکانیزاسیون کشاورزی

2788

مجموعه علوم تربیتی 2

9882

نانوفناوری گرایج نانومواد

48419

منگلداری

48778

مهندسی مکانیک بیوسیستم

2778

علوم سیاسی و روابط بینالملل

9878

مجموعه مهندسی نسامی

48418

تکثیر و پروش آبزیان 4888 مجموعه 8 کشاورزی و منابا طبیعی

2718

علم اطلاعات و دانجشناسی

9818

مجموعه مهندسی نفت

48417

صنایا چوب

48791

حشرهشناسی کشاورزی

2988

فقه و مبانی حقوق اسلامی

9788

مجموعه مهندسی نقشهبرداری

48481

حفاظت و اصلاح چوب

48714

بیماریشناسی گیاهی

2918

فلسفه و کلام اسلامی

9718

مجموعه مهندسی هستهای

48488

منگلشناسی و اکولوژی منگل 4788 مجموعه 7 کشاورزی و منابا طبیعی

2928

مجموعه محیط زیست

9728

مهندسی پزشکی بیوالکتریک –

48481

همزیستیبا بیابان مناباطبیعی -

48411

محیط زیست گرایج زیستگاهها و تنوع زیستی

2921

مدیریت درسوان طبیعی

9778

مهندسی پزشکی بیومکانیک –

48472

فرآوری محصوخت شیلاتی

48488

محیط زیست گرایج آلودگیهای محیط زیست

2978

مدرسی و معارف اسلامی

9798

مهندسی پزشکی مهندسی بافت –

48479

مدریت مناط بیابانی

48481

محیط زیست گرایج ارزیابی و آمایج سرزمین

2998

مجموعه مدیریت امرایی

9748

مهندسی پزشکی توانبخشی –

48474

منگلداری گرایج بیشه زراعی دامپزشکی

2948

مجموعه مدیریت بازرگانی

9718

مهندسی پزشکی بیومتریا – 4788 مجموعه 7 کشاورزی و مناباطبیعی

1121

انگل شناسی دامپزشکی

2918

مجموعه مدیریت دولتی

9788

مهندسی شیمی گرایج ایمنی،

بهداشت و محیط زیست HSE

48298

علوم باغبانی گرایج بیوتکنولوژی و

ژنتیک مولکولی

1178

بافت شناسی دامپزشکی

2988

مجموعه مدیریت صنعتی

9778

مهندسی طراحی محیط زیست

48292

علوم و تکنولوژی بذر

11

دک ری سراسری

علو انسانی

2217

فیتوشیمی

2777

معدن مکانیک سنگ -

2992

علوم منگل مهندسی منگل -

2181

علوم مغرافیایی سیاسی -

2211

هواشناسی

2771

پلیمر پلیمر -

2997

علوم منگل منگل شناسی -

2182

علوممغرافیایی برنامهریزیشهری -

2228

زیستشناسی فیزیولوژیگیاهی -

2791

پلیمر رنگ -

2999

شیلات تکثیر و پروش -

2187

علوممغرافیایی برنامهریزیروستایی -

2221

زیستشناسی سلولی و مولکولی -

2797

محیط زیست منابا آب -

2994

شیلات عملآوریفراوردههایشیلاتی -

2189

علوممغرافیایی ژئومورفولوژی -

2222

زیستشناسی سلولی و تکوینیگیاهی -

2799

محیط زیست آب و فاضلاب -

2998

شیلات تولید و بهرهبرداری -

2184

علوممغرافیایی اقلیمشناسی -

2227

علوممانوری فیزیولوژی مانوری -

2794

محیط زیست مواد زائد مامد -

2997

مرتا و آبخیز علوم مرتا -

2181

مجموعه علوم اقتصادی

2229

علوممانوری بیوسیستماتیکمانوری -

2791

محیط زیست آلودگی هوا -

2991

مرتا و آبخیز بیابانزدایی -

2188

تاریخ اسلام

2224

علوممانوری تکوینی -

2798

مهندسی پزشکی بیوالکتریک -

2948

مرتا و آبخیز آبخیزداری -

2187

تاریخ ایران بعد از اسلام

2221

زیستشناسی سلولیو مولکولی -

2797

مهندسی پزشکی بیومکانیک -

2941

کشاورزی هسته ای

2181

تاریخ ایران قبل از اسلام

2228

بیوشیمی

2791

مهندسی پزشکی بیومتریا -

2942

علوم طیور

2118

علوم امتماعی مامعه شناسی -

2227

زیستشناسی ژنتیکمولکولی -

2748

مهندسی صنایا هتر

2111

علوم امتماعی ممعیت شناسی -

2221

زیستشناسی میکروبیولوژی -

2747

مهندسی نفت مخازن -

2481

مدیریت پروژه و ساخت

2117

حقوق عمومی

2278

بیوفیزیک

2749

کامپیوتر نرمافزار و الگوریتم -

2482

معماری

2119

حقوقمزا و مرم شناسی

2271

زیست فناوری میکروبی

2744

کامپیوتر سختافزار و معماریکامپوتر -

2487

شهرسازی

2114

حقوق بینالملل عمومی

2272

آمار کلیه گرایجها -

2741

کامپیوتر هوش مصنوعی -

2489

پژوهج هنر

2111

حقوق خصوصی

2277

ریاضیمبر، آنالیز، هندسه

2741

مهندسی مواد و متالوژی

2484

مرمتآثار و اشیایفرهنگیو تاریخی

2118

مجموعه علوم سیاسی

2279

ریاضی کاربردی

2718

مهندسی شیمی کلیه گرایشها -

2481

مرمتو احیایبناها و بافتهایتاریخی

2117

مجموعه مدیریت

2274

فیزیک دریا

2711

مهندسی شیمی پلیمر علو پزشکی -

2111

حسابداری

2271

زیست دریا

2712

مهندسیشیمی بیوتکنولوژی محیطزیست - -

2181

آمار زیستی

2128

علماطلاعاتو دانجشناسی

2278

نانوفیزیک

2717

علوم و فناوری نانو نانومواد -

2182

آموزش بهداشت

2121

مجموعه فلسفه

2277

مجموعه فیزیک

2719

علوم و فناوری نانو نانوالکترونیک -

2187

انگلشناسی پزشکی

2122

فلسفه تعلیم و تربیت

2271

فتونیک

2714

مهندسی هستهای شکافت کاربرد پرتوها - -

2189

ایمنیشناسی پزشکی

2127

برنامهریزی درسی

2298

ژئوفیزیک لرزه شناسی -

2711

مهندسیهستهای شکافت چرخهسوخت - -

2184

بیوشیمی بالینی

2129

مدیریت آموزشی

2291

ژئوفیزیک زلزله شناسی -

2718

مهندسیهستهای پرتوپزشکی –

2181

ژنتیک پزشکی

2124

روانشناسی تربیتی

2292

ژئوفیزیک الکترومغناطیس -

2711

مهندسی هستهای گداخت –

2187

فیزیولوژی

2121

تکنولوژی آموزشی

2297

ژئوفیزیک گرانیسنجی -

2788

مهندسی نسامی تکنولوژی نسامی –

2181

فیزیک پزشکی

2128

آموزش عالی

2299

نانوشیمی

2781

مهندسی نسامی شیمی نسامی –

2118

ویروسشناسی پزشکی

2127

روانشناسیکودکاناستثنایی

2294

ریززیستفناوری )نانوبیوتکنولوژی(

2782

مهندسی فناوری اطلاعات

2112

زیستفناوری پزشکی

2178

مشاوره

2291

بیوانفورماتیک

2787

مهندسی سیستمهای انرژی

2117

بهداشت حرفهای

2171

علوم ارتباطات

2298

علوم کامپیوتر کشا رزی متابع طبییی

2119

علوم تشریحی

2172

سنجج و اندازهگیری

2297

مجموعه علوم شناختی

2981

محیط زیست آلودگی محیط زیست -

2114

پرستاری

2177

روانشناسی فتی مهتدسی

2982

محیط زیست تنوع زیستی -

2111

بهداشت محیط

2179

باستانشناسی

2781

برق الکترونیک –

2987

محیط زیست آمایج محیط زیست -

2118

باکتریشناسی پزشکی

2174

محیط زیست

2782

برق مخابرات میدان – –

2989

مهندسی مکانیک بیوسیستم

2117

هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

2171

کارآفرینی

2787

برق مخابرات سیستم – –

2984

مکانیزاسیون کشاورزی

2111

قارچشناسی پزشکی

2178

آیندهپژوهی

2789

برق قدرت –

2981

علومباغبانی و فضای سبز سبزیکاری دامپزشکی -

2177

الهیات علوم قرآن و حدیث -

2784

برق کنتر –

2988

علومباغبانی و فضای سبز میوهکاری -

2881

مراحی دامپزشکی

2171

الهیات فقه و مبانی حقوق -

2781

برق رباتیک –

2987

علومباغبانی و فضای سبز گیاهان زینتی -

2882

مامایی و بیماری تولید مثل دام

2198

الهیات ادیان و عرفان -

2788

عمران سازه –

2981

علومباغبانی و فضای سبز گیاهان دارویی -

2887

بیماریهایداخلیو مراحیدامکوچک

2191

الهیات تاریخو تمدنمللاسلامی -

2787

عمران زلزله –

2911

بیوتکنولوژیوژنتیکملکولیمحصوختباغبانی

2889

بیماریهایداخلی و مراحیدامبزرگ

2197

کلام

2781

عمران ژئوتکنیک –

2912

علوموصنایا غذایی تکنولوژیموادغذایی -

2884

رادیولوژی دامپزشکی

2199

فقه شافعی

2718

عمران مهندسیآبو سازههایهیدرولیکی -

2917

علومو صنایاغذایی میکروبیولوژیموادغذایی -

2881

کلینیکا پاتولوژی

2194

مدیریت قراردادهاینفتو گاز

2711

عمران راه و ترابری -

2919

علوم و صنایا غذایی شیمی موادغذایی –

2888

پاتولوژی دامپزشکی

2191

حقوق نفت و گاز

2712

عمران مهندسی سواحل -

2914

صنایاغذایی مهندسیموادو طراحیصنایا غذایی -

2887

بهداشت و بیماریهای طیور

2198

اقتصاد نفت و گاز

2217

عمران مهندسی و مدیریت مناباآب -

2911

اقتصاد کشاورزی

2881

بیوشیمی

2197

سنججاز دور و سامانهاطلاعاتمغرافیایی

2219

عمران حمل و نقل -

2917

صنایا چوب فرآوردههای چند سازه چوب –

2818

بهداشت آبزیان

2191

مجموعه مالی

2714

عمران مدیریت ساخت -

2911

صنایا چوب صنایا خمیر و کاغذ –

2811

بهداشت موادغذایی

2148

محالعات زنان

2711

عمران محیط زیست -

2947

صنایا چوب بیولوژی و آناتومی چوب –

2819

انگلشناسی دامپزشکی

2141

مدرسی معارف اسلامی

2718

نقشهبرداری ژئودزی -

2928

علوم خاک بیولوژی و تکنولوژی خاک –

2814

باکتریشناسی

2142

تربیتبدنی مدیریتورزشی -

2717

نقشه برداری فتوگرامتری -

2921

علوم خاک فیزیک خاک –

2811

ویروسشناسی

ادامه لیست رش ههای آزمون دک ری سراسری در نفحه بید میباشد

12

ادامه لیست رش ههای آزمون دک ری سراسری از نفحه قبل

2147

تربیتبدنی فیزیولوژیورزشی -

2711

نقشهبرداری سنجج از دور -

2922

علومخاک پیدایجو ردهبندیو ارزیابیخاک -

2817

ایمنیشناسی

2149

تربیتبدنی آسیبشناسیورزشی -

2728

نقشهبرداری - GIS

2927

علوم خاک شیمی و حاصلخیزی خاک –

2811

بیوتکنولوژی )زیست فناوری(

2144

تربیتبدنی رفتار حرکتی -

2721

مکانیک ساخت و تولید –

2929

علوم دامی فیزیولوژی دام –

2822

فارماکولوژی دامپزشکی

2141

تربیتبدنی بیومکانیکورزشی -

2722

مکانیک طراحی کاربردی –

2924

علوم دامی تغذیه دام –

2827

فیزیولوژی دامپزشکی

علو پایه

2727

مکانیک کنتر و ارتعاشات –

2921

علوم دامی اصلاح نژاد دام –

2829

آناتومیو منینشناسیمقایسهایدامپزشکی

2281

علومزمین فسیلو چینهشناسی -

2729

مکانیک تبدیل انرژی –

2928

مهندسی آب آبیاری و زهکشی –

2824

بافتشناسی مقایسهای دامپزشکی

2282

علومزمین زمین شناسینفت -

2724

مکانیک مهندسیخودرو تعلی ، ترمز،فرمان - -

2927

مهندسی آب سازههایآبی زبان –

2287

علومزمین رسوب و سنگشناسی -

2721

مکانیک مهندسی خودرو قوای محرکه - -

2921

مهندسی آب منابا آب -

2781

زبان و ادبیات فارسی

2289

علومزمین آب شناسی -

2728

مکانیک مهندسی خودرو سازه و بدنه - -

2978

هواشناسی کشاورزی

2782

زبان و ادبیات عرب

2284

علومزمین زمینشناسیمهندسی -

2727

مکانیک بیومکانیک -

2971

زارعت اصلاح نباتات -

2787

آموزش زبان فرانسه *

2281

علومزمین زیستمحیحی -

2721

مکانیک مهندسی راهآهن -

2972

زراعت فیزیولوژی گیاهانزراعی -

2789

ادبیات فرانسه *

2287

علومزمین پترولوژی -

2778

مهندسی دریا

2979

زراعت علوم علفهای هرز -

2784

آموزش زبان روسی *

2281

علومزمین زمینشناسیاقتصادی -

2771

مهندسی هوا و فضا آئرودینامیک -

2971

زراعت بومشناسی زراعی -

2781

آموزش زبان آلمانی *

2218

علومزمین تکتونیک -

2772

هواو فضا ملوبرندگی -

2974

بیوتکنولوژی کشاورزی

2788

آموزش زبان انگلیسی

2211

شیمی فیزیک

2777

هوا و فضا سازههای هوایی -

2978

ترویجو توسعهروستایی ترویجو آموزشکشاورزی -

2787

زبان و ادبیات انگلیسی

2212

شیمی آلی

2779

هوا و فضا مکانیک پرواز -

2977

ترویج و توسعهروستایی توسعهکشاورزی -

2781

ترممه

2217

شیمی تجزیه

2774

معدن اکتشاف -

2971

حشرهشناسی کشاورزی

2718

زبان شناسی همگانی

2219

شیمی معدنی

2771

معدن استخراج -

2998

بیماریشناسی کشاورزی

2711

فرهنگ و زبانهای باستانی *

2214

شیمی کاربردی

2778

معدن فرآوری مواد معدنی -

2991

علوممنگل مسائلاقتصادی امتماعیمنگل - -

دانشگا جامع علییکاربردی در سا 2939 دانششوی فتا ری ارشد )کارشتاسی ارشد علیی کاربردی( پذیرش میکتد.

بس ه آموزشی مهتدسی فتا ری ارشد دانشگا علیی کاربردی نتیت – -

کد

عتوان رش ه ام حانی

کد

عتوان رش ه ام حانی

کد

عتوان رش ه ام حانی

448

ارتقاء سیستمهای کنترونیک ماشین افزار

414

تولید تایر

481

طراحی موتور خودرو

442

بازیافت پسماند صنعت فوخد

411

تولید فراوردههای غلات

488

طراحی و تولید ماشین آخت نورد

447

بازیافت کاغذ*

418

تولید قحعات هیبریدی پلیمری

487

طراحی و تولید نانوسرامیک*

441

بهینهسازی تولید روغن خوراکی*

417

تولید نان صنعتی

481

طراحی و ساخت سیستمهای انتقا قدرت

448

بهینهسازی تولید قحعات صنعتی

411

راهبری فضای مجازی

478

طراحی و ساخت مکانیزم ایمنی آسانسور

447

بهینهسازی تولید قحعات صنعتی فلزی

488

سازههای فضاکار

472

فناوری اطلاعات امنیت شبکه -

441

بهینهسازی تولید ماشین افزار

481

سامانه ماما اطلاعات صنایا غذایی

479

کنتر و پاخیج پسابهای صنعتی

411

بهینهسازی و طراحی موتورهای دیزلی

482

سامانه یکپارچه بانکداریالکترونیک و

مبادختالکترونیکیبانکی

474

کیفیت ماما خودرو

412

بیوتکنولوژی)زیست فناوری( مواد و فراوردههایغذایی

487

سیستمهای مخابراتی گرایج رادار -

418

مکاترونیک مترو

419

تبدیل، ذخیرهسازی و فرآوری گاز

489

سیستمهای مکاترونیکی خودرو

بس ه آموزشی مهتدسی فتا ری ارشد دانشگا علیی کاربردی کشا رزی – -

148

کنتر پیامدهای تغییرات اقلیمی در منگل

142

تولید برنج ارگانیک*

149

دامپروری ارگانیک*

141

بیوتکنولوژی آبزیان*

147

تولید فرآوردههای نوین لبنی*

144

روشهای تلفیقی کنتر آفات گیاهی*

بس ه آموزشی مهتدسی فتا ری ارشد دانشگا علیی کاربردی مدیریت خدمات اج یاعی – –

848

ارتقاء سلامت منسی کودکان و نوموانان*

841

پیشگیری و کاهج اثرات زلزله*

812

مدیریت لجستیک در حوادث*

841

بهداشت روانی و امتماعی در بحران

848

توانمندسازی معلولین

817

مدیریت مراکز مراقبتی و پرورشی کودکان

842

بهینهسازی لجستیک بنادر

847

سرمایهگذاری مالی

819

مدیریت مقابله با بیوتروریزم

847

پیشگیری از آسیبهای امتماعی

841

سیستمهای اطلاعات مدیریت سوان *

814

نظارت بر خدمات گردشگری

849

پیشگیری از اعتیاد

818

مداخله در بحرانهای امتماعی*

811

نظام تامین و تدارک

844

پیشگیری از اعتیاد در محیطهای خاص*

811

مدیریت ایمنی و آتجنشانی شهری*

بس ه آموزشی مهتدسی فتا ری ارشد دانشگا علیی کاربردی فرهتگ هتر – –

748

خبرنگاری بینالمللی

17

دک ری آزاد

علو پزشکی علو انسانی

21119

کارآفرینی توسعه -

78424

زیستشناسی ژنتیک مولکولی -

21217

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

28181

زبان و ادبیات فارسی

21114

کارآفرینی آموزش عالی -

78427

بیوشیمی

دامپزشکی

28284

مجموعه زبان و ادبیات عرب

21218

مدیریت دولتی

78471

زیستشناسیدریا بومشناسیدریا -

18487

بهداشت موادغذایی

28711

زبان و ادبیات انگلیسی

21211

مدیریت صنعتی

78472

زیستشناسیدریا مانوراندریا -

18488

انگل شناسی دامپزشکی

28712

آموزش زبان انگلیسی

21212

مدیریت آموزشی

78474

زیستشناسی سیستماتیک گیاهی -

18487

قارچ شناسی دامپزشکی

28728

ادبیات فرانسه *

21219

مدیریتمحیطزیست مدیریتمحیطزیست -

78471

زیستشناسی سلولیوتکوینگیاهی -

18419

فارماکولوژی دامپزشکی

28718

زبانشناسی همگانی

21211

مدیریت دولتی مدیریت منابا انسانی -

78499

علوممانوری تکوینی -

18414

فیزیولوژی دامپزشکی

28981

الهیات ادیان و عرفان -

21221

مدیریت آموزش عالی

78494

زیستشناسی فیزیولوژیگیاهی -

18428

آناتومی و منینشناسی مقایسهای

28982

الهیات تاریخ و تمدنمللاسلامی -

21222

مدیریت رسانهای

78491

زیستشناسی سلولی و مولکولی -

18429

بهداشت آبزیان

28984

الهیات علوم قرآن و حدیث -

21227

مدیریت تکنولوژی *

78497

زیستشناسی میکروبیولوژی -

18424

دستیاری میکروبیولوژی دامپزشکی

28988

الهیات فقه و مبانیحقوقاسلامی -

21229

مدیریت فنآوری اطلاعات

78189

فیزیک دریا *

18421

دستیاری رادیولوژی دامپزشکی

28981

الهیات فلسفه و کلاماسلامی -

21224

مدیریت محیط زیست اقتصاد محیطزیست -

78882

هواشناسی *

18428

دستیاری مراحی دامپزشکی

28929

کلام

21221

مدیریت محیط زیست حقوق محیطزیست -

78781

آمار

18427

دستیاریمامایی و بیماریهایتولیدمثلدام

28924

عرفاناسلامی و اندیشهامامخمینی

21292

مدیریت و برنامهریزی فرهنگی کشا رزی متابعطبییی

18421

دستیاری بیماریهایداخلیدامهایبزرگ

28921

علوم قرآن و حدیث

21298

مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی -

48284

اقتصاد کشاورزی

18478

دستیاری بیماریهایداخلیدامهایکوچک

28997

فقه شافعی *

21247

مدیریت مالی

48281

ترویج و آموزش کشاورزی

18471

دستیاری بهداشت و بیماریهای طیور

28411

علوم ارتباطات *

21278

مدیریتدولتی تصمیمگیریوخط مشیگذاریعمومی -

48288

اصلاح نباتات

18472

دستیاری پاتولوژی دامپزشکی

28479

مامعهشناسی مامعهشناسیاقتصادیو توسعه -

21277

مدیریتدولتی رفتار سازمانی -

48287

زراعت

18477

دستیاری کلینکا دامپزشکی

28474

مامعهشناسی مامعهشناسیفرهنگی -

21271

مدیریتدولتی مدیریتتحبیقی و توسعه -

48281

حشرهشناسی کشاورزی

فتی مهتدسی

28471

مامعهشناسی گروه امتماعی -

21781

حسابداری

48219

توسعه کشاورزی

98181

مهندسی برق الکترونیک -

28478

مامعهشناسی مامعهشناسیسیاسی -

21981

تربیت بدنی رشد و تکاملو یادگیریحرکتی -

48218

خاکشناسی شیمی و حاصلخیزیخاک -

98181

مهندسی پزشکی بیومکانیک -

28477

مامعهشناسی مسائلامتماعیایران -

21918

تربیت بدنی مدیریت ورزشی -

48217

خاکشناسی پیدایج،ردهبندیو ارزیابیخاک -

98111

مهندسی پزشکی بیوالکتریک -

28491

مامعهشناسی ورزش

21927

فیزیولوژی ورزشی

48211

خاکشناسی فیزیک و حفاظت خاک -

98117

مهندسی پزشکی بیومواد -

28187

برنامهریزی درسی

21481

مغرافیا و برنامهریزی شهری

48228

علومباغبانی گیاهاندارویی،ادویهایو نوشابهای -

98127

مهندسی برق قدرت -

28127

فلسفه تعلیم و تربیت

21481

مغرافیای سیاسی

48221

علوم باغبانی میوهکاری -

98199

مهندسی برق کنتر و سیستم -

28882

روانشناسی تربیتی

21417

مغرافیا و برنامهریزی روستایی

48222

علوم باغبانی سبزیکاری -

98194

مهندسی برق مخابرات -

28884

روانشناسی عمومی

21491

آب و هواشناسی)اقلیمشناسی(

48227

علوم باغبانی گیاهان زینتی -

98281

مهندسی شیمی

28881

روانشناسی سلامت

21182

مشاوره

48228

سازههای آبی

98228

مهندسی محیط زیست

28812

روانشناسیو آموزشکودکاناستثنائی

21888

کتابداری و اطلاعرسانی *

48227

خاکشناسی بیولوژی و بیوتکنولوژیخاک -

98711

مهندسیصنایا برنامهریزیومدیریتتولید -

28788

حقوق خصوصی علو پایه

48271

علوم منگل

98712

مهندسی صنایا اتوماسیون -

28787

حقوق عمومی

78112

ریاضی مبر –

48279

علوم و صنایا چوب

98717

مهندسیصنایا تحقی درعملیاتومهندسیسیستم -

28718

روابط بینالملل

78117

ریاضی آنالیز -

48274

علوم و صنایا غذایی

98982

مهندسی عمران آب -

28714

حقوق بینالملل عمومی

78119

ریاضی هندسه توپولوژی - -

48271

علوم و مهندسی آبخیزداری

98921

مهندسی عمران مهندسی زلزله -

28717

حقوق کیفری و مرمشناسی

78128

ریاضی کاربردی

48247

اقتصاد کشاورزی اقتصاد منایا طبیعی -

98971

مهندسیعمران مهندسیو مدیریتساخت -

28778

علومسیاسی مامعهشناسیسیاسی -

78281

فیزیک

48789

آبیاری و زهکشی

98948

مهندسی عمران خاک -

28771

علومسیاسی اندیشههایسیاسی -

78287

ژئوفیزیک الکترومغناطیس -

48718

مکانیک ماشینهای کشاورزی

98981

مهندسی عمران سازه -

28772

علوم سیاسی مسائل ایران -

78281

ژئوفیزیک لرزهشناسی -

48717

مکانیزاسیون کشاورزی

98418

مهندسی معدن

28777

علومسیاسی سیاستگذاریعمومی -

78211

ژئوفیزیک= زلزلهشناسی

48778

تکثیر و پرورش آبزیان

98182

مهندسی مکانیک طراحی مامدات -

28119

علوم اقتصادی

78217

ژئوفیزیک گرانیسنجی -

48779

مهندسی منابا اب

98119

مهندسی مکانیک تبدیل انرژی -

21882

فلسفه

78717

شیمی کاربردی

48774

تغذیه دام

98877

مهندسی متالورژی و مواد

21887

فلسفه علم

78711

شیمی تجزیه

48771

اصلاح نژاد دام

98787

مهندسی نسامی تکنولوژی نسامی -

21889

فلسفه تحبیقی

78728

شیمی معدنی

48981

علوم و صنایاغذایی تکنولوژیموادغذایی -

98717

مهندسی نسامی شیمی نسامی -

21182

باستانشناسی

78721

شیمی فیزیک

48418

علوم مرتا

91814

مهندسی کامپیوتر سیستمهاینرمافزاری -

21187

تاریخ

78722

شیمی آلی

48478

محیط زیست آلودگی محیط زیست -

91828

مهندسی کامپیوتر معماری کامپیوتر -

21181

فرهنگ و زبانهای باستانی ایران *

78984

زمینشناسی اقتصادی

48477

محیط زیست تنوع زیستی -

91821

مهندسیکامپیوتر هوش مصنوعی* -

21114

تاریخ ایران بعد از اسلام

78988

زمینشناسی پترولوژی

48471

محیط زیست آمایج محیط زیست -

91181

مهندسی هوافضا

21111

تاریخ اسلام

78987

زمینشناسی تکتونیک -

48188

بیماریشناسی گیاهی

91281

مهندسیهستهای مهندسیانرژیهستهای* -

21124

تاریخ ایران قبل از اسلام

78911

زمینشناسی فسیلو چینهشناسی هتر -

91287

مهندسیهستهای مهندسیپرتوپزشکی* -

21118

کارآفرینی بینالمللی -

78918

زمینشناسی سنگرسوبی و رسوبشناسی -

18191

فلسفه هنر

91781

مهندسی سیستمهای انرژی

21111

کارآفرینی کسب و کار -

78412

بیوفیزیک

18281

معماری

-

-

21117

کارآفرینی فناوری -

78411

زیستشناسی فیزیولوژیمانوری -

18219

شهرسازی

19

نیایتدگیهای ستش امیرکبیر:

مهت اطلاع از لیست نمایندگیها به سایت سنجج تکمیلی دات کام قسمت نمایندگیهای موسسه مرامعه

نمایید و یا کد تلفن ثابت استان خود را بد ن نفر ا به سامانه پیامکی 93330944392033 یا

31244392033 ارسا نمایید تا اطلاعات نمایندگی استان خود را در همان لحظه به صورت پیامک دریافت

نمایید، مثا برای تهران، عدد 12 را ارسا کنید 821 ارسا نکنید.

www.sanjeshEtakmili.com

www.sanjeshEamirkabir.com

* کلیه علاقهمندان به اخذ نمایندگی سنجج امیرکبیر در شهرستانهایی که نمایندگی ومود ندارد، میتوانند با

مرامعه به سایت سنجج تکمیلی دات کام به قسمت درخواست نمایندگی، فرم درخواست نمایندگی را تکمیل

نمایند تا 97 ساعت از طری ایمیل پاسخ داده میشود، درصورتیکه تا 97 ساعت پاسخی دریافت نکردید با تلفن

82199811111 تماس بگیرید.

www.sanjeshEtakmili.com

www.sanjeshEamirkabir.com

* از کلیه علاقهمندان به کسب و کار اینترنتی در سراسر کشور دعوت میشود مهت همکاری به صورت نمایندگی

یونی مارکت )نمایندگی غیررسمی( با سنجج امیرکبیر، با مزایای عالی دعوت میشود. علاقهمندان میتوانند

درخواست خود را از طری قسمت درخواست نمایندگی سایت سنجج تکمیلی دات کام ارسا نمایند این افراد

هنگام تکمیل فرم، در قسمت توضیحات ذکر کنند که تمایل به همکاری یونی مارکت دارند، تا 97 ساعت از

طری ایمیل پاسخ داده میشود درصورتیکه تا 97 ساعت پاسخی دریافت نکردید با تلفن 82199811111 تماس

بگیرید.

www.UniversityShop.ir - www.UniMarketing.ir

* از کلیه علاقهمندان همکاری در زمینه تالیف مزوه در سراسر کشور دعوت میشود درخواست و رزومه خود را از

طری فرم دعوت به همکاری در سایت سنجج تکمیلی دات کام ارسا نمایند تا 97 ساعت از طری ایمیل پاسخ

داده میشود درصورتیکه تا 97 ساعت پاسخی دریافت نکردید با تلفن 82199871119 تماس بگیرید.

www.sanjeshEtakmili.com

www.sanjeshEamirkabir.com

فنی و مهندسی

علوم پایه

علوم انسانی

زبان

هنر

تربیت بدنی

کشاورزی

علوم پزشکی

دامپزشکی

فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور

آزمون لیسانس به پزشکی

دکتری تخصصی علوم پایه: پزشکی،

دندانپزشکی، داروسازی، دامپزشکی

تقویم زمان تقریبی ثبت نام و برگزاری آزمونهای تحصیلات تکمیلی

ردیف عنوان تاریخ ثبت نام کنکور تاریخ برگزاری کنکور

1

دکتری سراسری و آزاد

11 تا 22 آذر

اسفند

2 دکتری وزارت بهداشت بهمن اردیبهشت

3

ارشد سراسری و آزاد

آذر یا دی

اردیبهشت

4 ارشد وزارت بهداشت بهمن تیر

سایتهای مفید تحصیلات تکمیلی

www.IranPhdTest.ir

www.UniSocial.ir

www.UNR.ir

www.IranMasterTest.ir

www.MasterTestNews.ir

www.UniversityShop.ir

ما در سنجش امیرکبیر راه را برای ورود به تحصیلات تکمیلی نشان میدهیم، پیمودن مسیر با شماست

449 613 09

  • منابع آزمون علوم انسانی منابع آزمون علوم انسانی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی